Privacybeleid

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van de Conscious Health School Amsterdam, gevestigd te 1034, Amsterdam aan de Loodskotterhof 46, chsa.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, die u mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website of door middel van persoonlijk contact met onze medewerkers.

Algemeen

Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
De Conscious Health School Amsterdam is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 
In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving.

Overzicht van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel en grondslagen van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en bewaard om goed met u te kunnen communiceren en om te registreren voor welke cursus u komt. Tevens om voor u een Nota te kunnen maken.

Toegang medewerkers tot uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
Alle medewerkers van de Conscious Health School Amsterdam zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor een Class van Access Consciousness® worden je naam en email adres ook gebruikt om je class deelname te registreren bij Access Consciousness. Wil je dit pertinent niet, dan kan je dit aan ons doorgeven via het contactformulier of via .

Voor de rest worden de gegevens alleen door de Conscious Health School Amsterdam gebruikt en worden niet aan andere derden verstrekt.
 
Contact en klachtrecht

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hanteren passende maatregelen naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via .

U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens ook sturen naar dit e-mailadres. U kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen en mondeling uw verzoek doen.

Wij willen u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.